Οικιακά – Home

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με την ΤΕΜΑΚ α.ε. και μπορεί να δώσει λύσεις για ασφαλές και εγγυημένο νερό για όλες τις ανάγκες της οικογένειά σας.

Our company works along TEMAK s.a. to give solutions for safe and guaranteed water for all your family’s needs.

Φίλτρα κεντρικής παροχής

Central feed

Πόσιμου νερού άνω πάγκου

Counter top drinkable water

Αντίστροφης όσμωσης 7 σταδίων

7 stage reverse osmosis

Αποσκληρυντες

Softeners

Επικοινωνήστε μαζί μας για να επιλέξετε τη λύση που σας ταιριάζει.

Contact us for choosing the solution that best fits your needs.

%d bloggers like this: