Επαγγελματικά – Commercial

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με την ΤΕΜΑΚ α.ε. για να δώσει λύσεις σε όλες τις ανάγκες μιας επιχείρησης για εγγυημένα ασφαλές νερό. Η ομάδα μας υποστηρίζει μακροχρόνια τις δικές της εγκαταστάσεις και όχι μόνο.

Our company works alongside with TEMAK s.a. to give solutions to all the needs of a company for quaranteed safe water. Our team is supporting for long term our own installations and further more.

Ογκομετρικοί – χρονικοί αποσκληρυντές

Volumetric – timed softeners

Αφαλάτωση – αντίστροφη όσμωση

Desalination – reverse osmosis

Κεντρικής παροχής

Central feed

%d bloggers like this: